Menu

O projekcie "Ograniczenie niskiej emisji w gminach"

Wzrost cen nośników energii oraz większy udział kosztów energii w budżetach gospodarstw domowych powoduje, że w wielu z nich rezygnuje się z paliwa gazowego z uwagi na jego cenę. Zastępuje się je paliwami kopalnymi, a także wykorzystuje do ogrzewania różnego rodzaju odpady, łącznie ze śmieciami i tworzywami sztucznymi, choć jest to zabronione na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska i powoduje emisję do atmosfery bardzo wielu szkodliwych dla zdrowia substancji. Ponadto spala się dużą ilość biomasy, najczęściej drewna. Spalanie paliw kopalnych i biomasy odbywa się najczęściej w kotłach nie przystosowanych do spalania tych paliw łącznie.

Skutkiem takiego działania jest wysokie zanieczyszczenie powietrza, w wielu polskich miastach widoczne zwłaszcza w okresie zimowym w postaci dymu. Jednym z podstawowych problemów jest brak świadomości mieszkańców tych miast w zakresie aspektów zdrowotnych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych, które wiążą się z powszechnym zjawiskiem niskiej emisji.

Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 2 tys. polskich gmin (gminy o populacji około 20 tys.) o zabudowie ekstensywnej z rozproszoną zabudową jednorodzinną i mniejszą zabudową wielorodzinną dotyczy problem niskiej emisji, wyraźnie widać ogromną skalę zjawiska. Gminy te najczęściej nie posiadają systemów ciepłowniczych a miejskie plany zagospodarowania przestrzennego w sposób ograniczony regulują kwestie zaopatrzenia budynków w ciepło i ciepłą wodę. 

Promocja i realizacja programów redukcji niskiej emisji powinna uwzględniać efekty poprawy zdrowotności wśród dotychczasowych użytkowników źródeł wytwarzających niską emisję. W wielu badaniach medycznych, również w Polsce, udowodniono bezpośredni związek pomiędzy negatywnymi skutkami zdrowotnymi a sposobem ogrzewania budynków i mieszkań, a także złym stanem warunków mieszkaniowych (np. niedogrzanie pomieszczeń). W szczególności dotyczy to grup mieszkańców o niższych dochodach oraz korzystających z pomocy socjalnej, w domach, w których nie zawsze spalane są produkty odpowiedniej jakości do celów bytowych.

Obniżenie niskiej emisji można uzyskać poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło (np. tzw. mała termomodernizacja) oraz wymianę źródeł ciepła np. na gazowe lub przyłączanie domów do lokalnej sieci cieplnej.

Efektem takich działań jest poprawa stanu i jakości powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego pomieszczeń mieszkalnych. Ważnym elementem poprawy jest również podwyższenie temperatury powietrza w pomieszczeniach. Przy niskich temperaturach, spadających poniżej 160C, zanieczyszczenia stanowią trwałe zagrożenie dla układu oddechowego, szczególnie u dzieci (dzieci wchłaniają 6-10 razy więcej zanieczyszczeń niż dorośli) oraz obniżenie ogólnej odporności organizmu na choroby.

Głównym celem projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminach jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i ekonomicznym zjawiska niskiej emisji w polskich gminach, przy założeniu, że znaczna redukcja niskiej emisji jest możliwa poprzez:

  • zmianę sposobu myślenia oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat skutków zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych niskiej emisji,
  • bardziej powszechne stosowanie nowoczesnych kotłów do spalania paliw stałych,
  • opracowanie zasad dotyczących eksploatacji kotłów w celu zapobiegania pogorszenia ich sprawności i jakości,
  • budowę systemu kontroli paliw używanych do ogrzewania,
  • opracowanie pakietu możliwości samodzielnej realizacji działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach,
  • stworzenie profesjonalnego systemu wsparcia modernizacji źródeł zasilania w gminie,
  • wprowadzenie zjawiska presji na „trucicieli” w lokalnych społecznościach.

Osiągnięciu powyższego celu służyć będą zarówno działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gmin oraz do przedstawicieli samorządów lokalnych. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie w wybranych gminach szczególnie dotkniętych skutkami niskiej emisji, dwóch programów pilotażowych, prowadzących do wdrożenia środków ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Na postawie doświadczeń płynących z programów pilotażowych, wydane zostanie ogólnodostępne opracowanie będące swoistym kompendium wiedzy na temat sposobów prowadzenia polityki prośrodowiskowej na poziomie lokalnym lub regionalnym.

Aby zapewnić dotarcie  do możliwie najszerszego grona odbiorców, przygotowane zostaną materiały informacyjne w postaci broszur poświęconych niskiej emisji, jej skutkom oraz możliwościom ich minimalizowania, filmu edukacyjno-informacyjnego, oraz kampanii prasowej na łamach ogólnopolskich dzienników. Ponadto założenia projektu przewidują przeprowadzenie cyklu 30 szkoleń skierowanych do mieszkańców gmin oraz osobnych szkoleń  2-dniowych, mających na celu przygotowanie do pracy profesjonalnych koordynatorów gminnych prowadzących kompleksowe działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji w swoich gminach. Niezależnie od szkoleń zorganizowane zostaną 4 seminaria regionalne i 2 konferencje poświęcone tematyce objętej projektem.

Projekt realizuje Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. przy udziale finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

 

 

 
 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl